Oppklarende

Du tar initiativ til en samtale med en kollega eller en medarbeider hvor samspillet med deg som leder er vanskelig. Du går inn i samtalen med en konstruktiv ydmykhet for å skape gjensidig læring og å finne en farbar vei videre.

 – Kløkt
Problemet

Du har en medarbeider du har jobbet tett og godt sammen med over flere år. I den siste tiden har relasjonen blitt anspent og du har en følelse av at medarbeider ikke lenger har den samme tilliten til deg som før og ofte trekker seg unna. Du har behov for for å finne ut hva som gjør at samarbeidet ikke flyter så godt som det gjorde tidligere. Du begynner samtalen med å anerkjenne din medarbeider, og sier at relasjonen er viktig for deg men at du samtidig opplever at deres relasjon ikke er så god som den har vært. Du ber din medarbeider om å være ærlig med tanke på hvorvidt det er noe du har gjort som har bidratt til dette.

I denne samtalen må leder stille seg åpen for tilbakemelding, ta medarbeiderens perspektiv, ikke gå i forsvar, innrømme eget bidrag, lytte for å forstå, og forplikte seg til å bidra til å endring. Dette er en samtale som krever at lederen nærmest trer ut av lederrollen og sidestiller seg med medarbeideren.

Å ikke vite svaret, å innrømme feil og å stille seg sårbar er krevende for mange ledere, men dette er en anledning å øke egen selvinnsikt, bygge tillit, være en rollemodell og å reparere relasjoner. Når ansatte slutter handler det ofte om dårlig eller fraværende ledelse. Den oppklarende samtalen har potensialet i seg til å sørge for at nøkkelmedarbeidere velger å bli. En stor undersøkelse gjort av ADP Research Institutes siste Global study of engagement viser at relasjonen til nærmeste leder er en av to faktorer som i sterkest grad påvirker medarbeideres engasjement og trivsel.