Trening i modigere ledelse

Ærlige og utviklende samtaler som gir mer motiverte medarbeidere.
Det er det vi kaller KLØKT.

 – Kløkt
Problemet

Alt for mange ledere leder ikke

Det er stort problem når ledere

 • ikke TØR å være ledere
 • ikke TAR SEG TID til å være ledere
 • ikke ØNSKER å være ledere
 • ikke vet hva de skal FYLLE ROLLEN med

Dette fører til sviktende resultater, manglende prestasjoner og at nøkkelmedarbeidere slutter.

Trening i modigere ledelse – Kløkt
Løsningen

Tydelig ledelse fordrer at du kan håndtere 5 typer samtaler

Samtalen mellom leder og medarbeider er en av de viktigste arenaer for å skape motivasjon og fremme prestasjon.

På KLØKT legger vi vekt på samtaletrening og du vil få anledning til å trene på å mestre 5 forskjellige samtaletyper som er viktig å beherske om du skal fungere godt og lykkes som leder.

I tillegg til trening vil du på KLØKT også få økt selvinnsikt gjennom feedback fra dine medarbeidere. Du vil bli sikrere på hva som forventes av deg som leder gjennom samtaler du skal ha med din leder før oppstart av programmet og etter at programmet avsluttes.

En sterk kultur er helt nødvendig for å få fornøyde medarbeidere og gode resultater. Derfor har vi i Bouvet i hele vår historie hatt fokus på ledelse og lederens rolle som kulturbærer. For å hjelpe oss til å bli bedre til å fylle rollen som ledere i Bouvet, har vi benyttet Inovati, dermed kjenner vi også til mye av det som er tankegangen bak Kløkt. Våre ledere har, gjennom samarbeidet med Inovati, fått veiledning i å utvikle sine lederferdigheter. Silje og Tommy er dyktige fasilitatorer, faglig trygge og gode til å både støtte og å utfordre ledere. Jeg anbefaler ledere å delta på Kløkt.
Sverre Hurum, Tidl. Adm. Dir Bouvet
Program

Dette gjør vi på Kløkt

1. Arbeid i forkant

Før første samling skal hver Kløktdeltaker

 1. Hente inn tilbakemeldinger fra sine medarbeidere på hvordan han/hun oppleves som leder. Vi bruker verktøyet Lead Forward til å hente inn og bearbeide tilbakemeldingene. (mer info: http://www.leadforward.se/)
 2. Gjennomføre en oppstartsamtale med sin nærmeste leder hvor Kløktdeltakeren
  1. Deler resultatene fra Lead Forward med sin leder
  2. Setter mål for hvordan han/hun kan bruke Kløkt til å utvikle seg som leder videre
  3. Avtaler med sin leder hvordan lederen skal følge han/henne opp gjennom Kløktprogrammet

Kløktdeltakeren tar med seg Lead Forward resultatene og notater fra oppstartsamtalen med sin leder på første Kløktsamling.

2. Samling 1

Dag 1: 09.30 - 16.30
Dag 2: 09.00 - 16.00

I løpet av den første samlingen vil Kløktdeltakerne

 • Etablere et nettverk av lederkollegaer med variert ledererfaring på tvers av næringer og organisasjoner. Relasjonene blant deltakerne styrkes gjennom hele Kløktprogrammet.
 • Bli trygge nok til å kunne dele sine styrker og utviklingsområder som ledere med hverandre.
 • Få dypere innsikt i seg selv som leder.
 • Reflektere rundt noen sentrale ledelsesmodeller.
 • Trene på gjennomføring av den forventningsstyrende samtalen.
 • Trene på å være den coachende samtalen.
 • Få konkrete oppgaver å gjennomføre før samling 2.
 • Bli kjent med sin læringstrio. Alle deltakerne blir delt inn i læringstrioer på dag 1 på første samling og disse følger hverandre gjennom hele programmet. Læringstrioen brukes blant annet mellom samlingene for å sikre at læringen trekkes inn i hverdagen.

3. Aktiviteter mellom samling 1 og 2

For å forsterke læringsutbyttet fra samling 1 vil Kløktdeltakerne delta på

 1. To Skype-møter i læringstrioene.
 2. En coachingsamtale med en av Kløktfasilitatorene.

I tillegg skal alle deltakerne trene på både forventningsstyrende samtaler og coachende samtaler med egne medarbeidere i sine respektive organisasjoner.

4. Samling 2

Dag 1: 09.30 - 16.30
Dag 2: 09.00 - 16.00

I løpet av den andre samlingen vil Kløktdeltakerne

 • Få innsikt i hvordan identifisere egne og andres styrker.
 • Bli kjent med modeller basert på styrkebasert ledelse.
 • Trene på å gjennomføre styrkende samtaler.
 • Trene hvordan det å anerkjenne styrker kan brukes til å strekke og utvikle medarbeidere videre.
 • Trene på den oppklarende samtalen.
 • Lære hvordan å bruke kollegacoaching som metode for å støtte og utfordre hverandre i læringstrioene.
 • Få konkrete oppgaver å gjennomføre før samling 3.

5. Aktiviteter mellom samling 2 og 3

For å forsterke læringsutbyttet fra samling 2 vil Kløktdeltakerne delta på

  1. To skypemøter i læringstrioene. Kollegacoaching brukes som struktur for møtene.
  2. En coachingsamtale med en av Kløktfasilitatorene.

I tillegg skal alle deltakerne trene på både den styrkende samtalen og på oppklarende samtaler med egne medarbeidere i sine respektive organisasjoner.

6. Samling 3

Dag 1: 09.30 - 16.30
Dag 2: 09.00 - 16.00

I løpet av den tredje samlingen vil Kløktdeltakerne

 • Få innsikt i hva som kan være til hinder for gjennomføring av korrigerende samtaler.
 • Trene på å gjennomføre den korrigerende samtalen.
 • Integrere læring fra hele Kløktprogrammet – hvordan bruke de forskjellige samtalene på KLØKTig vis.
 • Øke sin selvinnsikt videre gjennom å jobbe med ‘edge behavior’.
 • Oppsummere sin egen reise gjennom programmet; hva er læringen så langt, hva er neste steg?

7. Arbeid i etterkant

For å forsterke læringsutbyttet Kløkt

  1. Ny Lead Forward tilbakemelding for å måle endring i lederadferd.
  2. Et Skype-møte i læringstrioene for å forsterke læringen og diskutere resultatene fra Lead Forward.
  3. Oppfølgingssamtale med egen leder for å sikre at deltakers læring fortsetter internt i egen organisasjon.
  4. Webinar med alle deltakerne etter ca 100 dager for å knytte løse tråder, diskutere læringsutbyttet og snakke om veien videre.
 – Kløkt

Kurskalender

Bli en bedre leder på 3 x 2 dager.

Oppstart 19 oktober
Samling 1: 19. okt. - 20. okt. 2022 Samling 2: 6. des. - 7. des. 2022 Samling 3: 25. jan. - 26. jan. 2023
Oslo Påmelding

Kursinfo

Pris per deltager
kr 54 000 eks. mva.
Varighet
Ca 6 måneder
Kapasitet
18 deltagere
Språk
Norsk
Påmeldingsfrist
Senest 2 uker før oppstart
Les våre artikler

Derfor Kløkt!

Nysgjerrig på hva vi gjør? Klikk på knappen under for å lese våre artikler.

Folkene bak Kløkt

Hvem er vi?

Trening i modigere ledelse – Kløkt

Ofte stilte spørsmål

Om du ikke finner svar på det du leter etter, ikke nøl med å ta kontakt!

Hvem passer kursene for?

Kurset passer for ledere som ønsker å øke sin selvinnsikt, som vil vite hvordan de kan bli enda bedre i lederrollen, og som er klare for å trene for å bli bedre.

Må jeg forberede noe?

Foran hver samling vil det være noen oppgaver deltakerne gjennomfører. Dette er ikke oppgaver som er veldig tidkrevende. Hva oppgavene går ut på varierer, men de er designet for enten å øke deltakers selvinnsikt, forsterke relasjoner deltaker har som leder i sin organisasjon, eller forankre læringen fra samlingene i deltakers hverdag.

Eksempel på oppgaver:

Ha en samtale med egen leder for å få tilbakemeldinger og avklare forventninger delta i en samtale med en profesjonell coach.

Hva er inkludert i kursavgiften?

 • Kursmateriell
 • Lunsj alle kursdagene
 • 2 coachingsamtaler med profesjonell coach
 • Lead Forward lederprofil, denne får deltaker 2 ganger, ved oppstart og ved avslutning for å se hvilken endring som har skjedd gjennom programmet og for å definere nye områder for utvikling

Hvem kan jeg kontakte for mer informasjon?

Ta kontakt med info@klokt.no. Eller tommy@klokt.no – 93 444 347. Eller silje@klokt.no – 95 222 810

Hva betyr det når dere skriver at Kløkt er treningsbasert?

Det betyr at vi skaper arenaer for å trene på de lederferdighetene vi jobber med. Hvis for eksempel forventningsstyring er på dagasorden vil vi gi en kort teoretisk innføring i teamet, så legges det opp til å trene på de forskjellige elementene som ligger i å gjennomføre gode forventningsstyrende samtaler.

En annen måte å si det på er at samlingene ikke er forelesningstunge, men heller basert på deltakerorientert erfaringslæring.

Kan jeg hoppe av underveis og hoppe på igjen på et senere kurs?

Vi anbefaler i utgangspunktet at man melder seg på et kursforløp hvor alle datoene passer. Vi ønsker å skape en trygg læringsarena på Kløkt og fordelen med at deltakere ikke bytter mellom grupper/kursforløp er at tryggheten, tilliten og evnen til å utfordre hverandre øker underveis i programmet ettersom deltakerne blir bedre og bedre kjent.

Alle deltakerne blir for eksempel delt inn i læringstrioer på dag 1 på første samling og disse følger hverandre gjennom hele programmet. Om det er noe uforutsett som gjør at man må bytte fra en gruppe til en annen er det bare å ta en prat med en av kurslederne så kan vi se hvordan vi kan legge til rette for dette på en smidig måte.

Er påmeldingen bindende?

Ja, påmeldingen er bindende. Ved sykdom el.l. ta kontakt.

Kursavgiften betales ved påmelding. Skulle du oppdage at du har betalt, men trenger å bytte til et annet kursforløp før programmet starter, er det som regel ikke noe problem så lenge det er ledige plasser på et annet kursforløp. Det er bare å ta kontakt så finner vi ut av det.

Hva folk sier

Jeg kjenner trenings-metodikken og verktøyene i KLØKT fra et bestillerperspektiv. Jeg har sett hvordan de relevante verktøyene sammen med treningsmetodikken gjør ledere tryggere og tydeligere i rollene sine. Tilbakemeldingene fra ledere som har deltatt har vært utelukkende positive.

5
Hanne Magnell. Senior Advisor. People and Organisational Development. Kvaerner.

Å bygge gode lag, utvikle folk eller løse personalkonflikter kan være krevende. Jeg har fått mye igjen for å samarbeide med konsulentene bak Kløkt. De er gode på å lese organisasjonskulturer, forstå utfordringene - og finne det riktige verktøyet som kan hjelpe deg som leder. Anbefaler dem på det varmeste!

5
Martha Haukaas. Kommunikasjonssjef. Virke.

Verktøyene og samtaletreningen har gjort at jeg har kunnet være tydelig tidlig overfor medarbeidere som enten ikke har prestert tilfredsstillende eller som har hatt holdninger som ikke har bidratt til å skape den kultur vi ønsker hos Erik Arnesen. Dette har vært helt avgjørende for å bygge det vinnerlag vi etterhvert har klart å bygge. Uten den treningen og de verktøyene jeg har fått gjennom dette programmet hadde vi ikke vært der vi er i dag både ifht å skape resultater og å skape en kultur som kan holde på de beste medarbeiderne.

5
Ivar Bunæs.  Leder Servicemarked. Erik Arnesen, Bryn.

Kombinasjonen av lederverktøy tilpasset min arbeidshverdag og praktiske oppgaver, levert med tydelige og konstruktive tilbakemeldinger, er noe som kjennetegner Inovati / KLØKT. Programmet deres har gjort at jeg har blitt tryggere og mer tydelig som leder. Alle som ønsker å bli en bedre leder bør unne seg denne reisen.

5
Eirin Lunde. Avdelingsleder Service. DDV Drift.

Jeg vil anbefale Kløkt til alle som ønsker å bli en bedre leder. Jeg har som HR leder (bestiller) og som deltaker erfart hvordan fasilitatorene evner å skape en trygg læringsarena som gjør at man kan trene på nye lederferdigheter og dermed stå mer solid i de forskjellige typer av utfordringer man står i som leder hver dag.

5
Mona Da Crux. HR sjef. Frimann-Berner AS.

Det som gjorde opplegget utbytterikt var kombinasjonen av relevant teori og verktøy samt trening og tid til refleksjon med andre ledere. Jeg vil anbefale KLØKT-metodikken for alle som ønsker å bli tryggere og tydeligere i lederrollen.

5
Per Morten Barstad. 
Seksjonssjef. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Avdeling for digitale tjenester.

Treningsfokuset og verktøyene på KLØKT sammen med faglig solid og trygg fasilitering gjorde at dette ble et vendepunkt i min reise som leder. KLØKT-metodikken og de teoretiske modellene er virkelighetsnære og lette å ta med inn i hverdagen.

5
Ervin Vodopic. Seksjonssjef. Kulturrådet.
Kløkt springer ut fra

Inovati

Vi kobler oss på arbeidshverdagen deres for skape begeistrede kunder og bygge langsiktige verdier. Sammen utvikler vi solid lederskap og en innovativ, smidig og bærekraftig kultur.

Her er de seks områdene vi kan bidra på:

 • Lederutvikling
 • Organisasjonskultur
 • Endring, kompleksitet og smidighet
 • Teamutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Mangfoldsledelse

Les mer på inovati.no